index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Tablica ogłoszeń -> Konkursy -> Ogłoszenie konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego w dziedzinie pomocy społecznej- uruchomienie 5 nowych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

Załącznik nr 2

                                                                                                                                             do Uchwały nr 157/41/11

                                                                                                                                             Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

                                                                                                                                             z dnia 6 września 2011 r.

                                                                                                                                                            

 

                                                                              Ogłoszenie

                     konkursu ofert na zadanie publiczne Powiatu Pszczyńskiego

w dziedzinie pomocy społecznej- uruchomienie 5 nowych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo

 

 

Zarząd Powiatu Pszczyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania  Powiatu Pszczyńskiego w dziedzinie pomocy społecznej- uruchomienie 5 nowych miejsc w ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo w latach 2011-2013.

W okresie od listopada 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na realizację zadania przeznacza się kwotę 10.800,00 zł. natomiast w latach 2012-2013 na realizację oferty wyłonionej w drodze konkursu Powiat przeznaczy dotację celową z budżetu państwa w wysokości otrzymanej od Wojewody.

Realizacja zadania określonego w konkursie rozpocznie się od listopada 2011 roku.

Na realizację zleconego zadania corocznie będzie przekazywana dotacja. Wysokość dotacji ustalana będzie na każdy rok budżetowy. Dotacja może zostać przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z finansowanym zadaniem, niezbędnych do jego realizacji. Szczegółowe warunki i terminy przekazywania dotacji określone zostaną w umowie. 

Organizacja środowiskowego domu samopomocy, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględniać musi wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz ich indywidualne potrzeby.

 

Zaproszeniem do składania ofert dostępne jest  w:  Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
w Pszczynie oraz na stronie internetowej
www.powiat.pszczyna.pl

 

Oferty należy składać wyłącznie na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

 

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych, opisanych i opieczętowanych kopertach z  dopiskiem „Konkurs Ofert ŚDS” w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 października 2011 r. w  sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pszczynie  ul. Dworcowa 23 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego).

 

Złożone oferty oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Zarząd Powiatu powoła zespół opiniujący oferty, który przedłoży propozycje co do wyboru oferty. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości. Z podmiotem wyłonionym w konkursie zawarta zostanie umowa
o realizację zadania.

 

Przy rozpatrywaniu wniosków dotyczących realizacji zadania uwzględnione będą w szczególności:

1)      ocena zgłoszonych możliwości realizacji zadania przez podmiot,

2)            zadeklarowana przez podmiot jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których   podmiot uprawniony ma realizować zadanie,

3)            ocena przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego zadania,

4)            zadeklarowany udział środków własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania,

5)            analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 Podmiot udostępniający informację Powiat Pszczyna
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Renata Sosna 2011-09-19 16:08  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Renata Sosna 2011-09-19 16:19  Historia zmian