Deklaracja dostępności

Startostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiat.pszczyna.pl

Data publikacji: 2005-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie podmiotu zewnętrznego Agileo.it.
Wyniki audytu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Grandą, k.granda@powiat.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 23 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel.: 32 449 23 00
tel./fax: 32 449 23 45
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się strony od ul.3 Maja. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, bo prowadzą do niego schody. Wejście dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się od strony parkingu, gdzie zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy tym wejściu wyznaczone zostały także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Punkt Obsługi Klienta znajduje się na wprost wejścia głównego, drogę do Punktu Obsługi Klienta z windy wskazują tablice kierunkowe.

Pętla indukcyjna znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta oraz w pokoju nr 1 – Pokoju indywidualnej obsługi klienta.

Przy wejściu głównym i przy wyjściu z windy znajdują się tablice informacyjne na temat planu budynku.

Przy wejściu głównym znajduje się plan tyflograficzny parteru.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak i na I piętrze. Na pierwsze piętro można wjechać windą.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w końcu korytarza po prawej stronie.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy wydziałów w alfabecie Braille’a. Schody w budynku  oznaczone są kontrastowo. Przed zejściem ze schodów w głównej klatce schodowej zamontowano ostrzegawczy pas z wypustkami.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W siedzibie Starostwa Powiatowego zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie – Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, ul. Antesa 11.

Referat znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego. Zlokalizowany jest na parterze. Brak barier architektonicznych.

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się tuż obok Referatu.

Przed szpitalem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, jednak nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie  wejścia prowadzącego do Referatu.

W Referacie zainstalowano pętlę indukcyjną.

Osoba pracująca w Referacie posługuje się Polskim Językiem Migowym.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie  – Wydział Architektury i Budownictwa, ul.  Korfantego 6.

Do budynku prowadzą schody, obok których zamontowano dźwig pionowy do przewozu osób.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.

Na wprost wejścia znajduje się spis pomieszczeń. Przygotowano również opis rozkładu pomieszczeń w alfabecie Braille’a.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

 Do budynku i pomieszczeń, w których załatwiane są sprawy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Punkcie podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną.

Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.

Osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza języka migowego, co najmniej na 3 dni robocze przed zaplanowanym terminem wizyty, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia dokonać można:

- elektronicznie na adres e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

- za pośrednictwem platformy ePUAP;

- wysyłając wiadomości sms lub mms pod nr tel: 609 117 000;

- faksem na numer 32 449 23 45;

- pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna;

- osobiście w Punkcie Obsługi Klienta na parterze w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. Sokoła 10

Budynek jest parterowy.

Z każdej strony budynku znajdują się drzwi wejściowe. Dwie pary z nich otwierają się automatycznie.

Wewnątrz jak i na zewnątrz brak barier architektonicznych.

W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Wnętrze poczekalni dostępne i przyjazne dla osób na wózkach.

W informacji zainstalowano pętlę indukcyjną.

Przy Centrum Przesiadkowym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.