Deklaracja dostępności

Startostwo Powiatowe w Pszczynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.powiat.pszczyna.pl

Data publikacji: 2005-01-02

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-25

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Serwis może zawierać dokumenty PDF, które powstały na podstawie nieodpowiednio przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. Na bieżąco wymieniamy niedostępne dokumenty i dokładamy starań by nowe przygotowywane były poprawnie. 
 • Pliki utworzone przez nas po 23 września 2020 r. są w większości dostępne cyfrowo. 
 • Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi, postaramy się udostępnić Ci jego treść. (Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR).
 • Załączniki publikowane na stronie w formie skanów nie zostały wytworzone przez tutejszy urząd.
 • Na stronie brak mechanizmów pominięcia bloków tekstu (skip link).
 • Na stronie występują sąsiadujące linki, które prowadzą do tego samego adresu URL

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie podmiotu zewnętrznego Agileo.it.
Wyniki audytu

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Katarzyną Grandą, k.granda@powiat.pszczyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 449 23 98. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Skargę można złożyć pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna lub drogą elektroniczną: powiat@powiat.pszczyna.pl

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe siedziby Urzędu

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
ul. 3 Maja 10
43-200 Pszczyna
tel.: 32 449 23 00
tel./fax: 32 449 23 45
e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

Dostępność architektoniczna

Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10.

 • W pobliżu starostwa znajduje się Centrum Przesiadkowe oraz dworzec PKP.
 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście znajduje się od strony ul.3 Maja. Wejście to jest nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchu, bo prowadzą do niego schody. Po obu stronach schodów na odpowiednich wysokościach zamontowane są poręcze. Wejście dla osób z niepełnosprawnością ruchową znajduje się od strony parkingu, gdzie zainstalowano dźwig dla osób niepełnosprawnych. Tuż przy tym wejściu wyznaczone zostały także dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem głównym umieszczony jest głośnik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Kolejne znaczniki TOTUPOINT znajdują się na parterze przy windzie i na piętrze przy sali narad.
 • Przy wejściu głównym znajduje się również plan tyflograficzny parteru. Od wejścia do planu tyflograficznego i Punktu Obsługi Klienta prowadzi ścieżka naprowadzająca. Kolejna tyflomapa znajduje się na pierwszym piętrze po lewej stronie od wyjścia z windy. Plan tyflograficzny na każdym piętrze zawiera legendę ze spisem pomieszczeń oraz odwzorowanie rzutu piętra wraz z numerami poszczególnych biur. Tyflomapa opisana jest alfabetem Braille’a.
 • Przy wejściu głównym i przy wyjściu z windy znajdują się tablice informacyjne z planem budynku.
 • Punkt Obsługi Klienta znajduje się na wprost wejścia głównego, drogę do Punktu Obsługi Klienta z windy wskazują tablice kierunkowe.
 • Pętla indukcyjna znajduje się w Punkcie Obsługi Klienta, w pokoju nr 1 czyli Pokoju indywidualnej obsługi klienta, Wydziale Komunikacji i Transportu oraz w sali narad. Dostępne są również pętle przenośne. Każdy ma możliwość zgłoszenia potrzeby skorzystania z pętli indukcyjnej.
 • Tabliczki przy drzwiach do pomieszczeń biurowych posiadają opisy wydziałów w alfabecie Braillea . Schody w budynku oznaczone są kontrastowo. Przed zejściem ze schodów w głównej klatce schodowej zamontowano ostrzegawczy pas z wypustkami.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze jak i na I piętrze. Na parter i pierwsze piętro można wjechać windą.
 • Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze budynku, w końcu korytarza po prawej stronie.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.
 • Na parterze przy stanowiskach dla klientów zamontowano lupy.
 • W Wydziale Geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, oraz w Pokoju Indywidualnej Obsługi Klienta można skorzystać z lupy elektronicznej.
 • Na parterze i pierwszym piętrze znajdują się mata i krzesło przeznaczone do ewakuacji osób z niepełnosprawnością.
 • W urzędzie działa system kolejkowy. Żeby załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji i Transportu (Rejestracja pojazdów, Prawa jazdy) należy wcześniej umówić wizytę. Można to zrobić na miejscu w urzędzie, telefonicznie lub za pomocą systemu kolejkowego. Wizytę wcześniej należy zarezerwować przez internet także w Geodezji i Biurze Paszportowym - rezerwacja wizyty. Po przyjściu do urzędu należy kod otrzymany mailem potwierdzić w biletomacie i pobrać numerek. Biletomaty znajdują się na parterze przy Punkcie Obsługi Klienta. Obsługiwane numery przywoływane są dźwiękowo, a także wyświetlane na monitorach.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W siedzibie Starostwa Powiatowego zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w Punkcie Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z usługi tłumacza powinna zgłosić się w pierwszej kolejności do Punktu Obsługi Klienta. Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Tłumacz migowy.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie – Referat ds. Obsługi Osób Niepełnosprawnych, ul. Antesa 11.

 • Referat znajduje się w budynku Szpitala Powiatowego. Zlokalizowany jest na parterze. Brak barier architektonicznych.
 • Nad wejściem głównym do Szpitala umieszczony jest głośnik systemu TOTUPOINT naprowadzający dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się tuż obok Referatu.
 • Przed szpitalem znajduje się parking z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych, jednak nie znajdują się one w bezpośrednim sąsiedztwie  wejścia prowadzącego do Referatu.
 • W Referacie zainstalowano pętlę indukcyjną.
 • Osoba pracująca w Referacie posługuje się Polskim Językiem Migowym.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie  – Wydział Architektury i Budownictwa, ul. Korfantego 6.

 • Do budynku prowadzą schody, obok których zamontowano dźwig pionowy do przewozu osób.
 • Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
 • Na wprost wejścia znajduje się spis pomieszczeń. Na ścianie, po lewej stronie od wejścia zawieszona jest tyflomapa z rozkładem pomieszczeń. Przygotowano również wydruk z opisem rozkładu pomieszczeń w alfabecie Braille’a. 
 • Na parterze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i pomieszczeń, w których załatwiane są sprawy można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W Punkcie podawczym zainstalowano pętlę indukcyjną.
 • Realizując zapisy Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się Starostwo Powiatowe w Pszczynie, bezpłatnie zapewnia wszystkim zainteresowanym przy załatwianiu spraw urzędowych, pomoc tłumacza języka migowego.
 • Zapewniony jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego. Usługa umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest w biurze podawczym. Osoba chcąca skorzystać z innej metody komunikowania się powinna zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w starostwie oraz podać wybraną przez siebie metodę komunikowania się. Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Tłumacz migowy.

Powiatowe Centrum Przesiadkowe ul. Sokoła 10

 • Budynek jest parterowy.
 • Z każdej strony budynku znajdują się drzwi wejściowe. Dwie pary z nich otwierają się automatycznie.
 • W budynku znajduje się plan tyflogaficzny przymocowany do ściany. Do planu z każdego wejścia prowadzą ścieżki naprowadzające.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Wnętrze poczekalni dostępne i przyjazne dla osób na wózkach.
 • W informacji zainstalowano pętlę indukcyjną.
 • Możliwy jest dostęp do zdalnego tłumacza języka migowego za pośrednictwem urządzenia z kamerą. Urządzenie dostępne jest u dyspozytora.
 • Przy Centrum Przesiadkowym wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.