Kontrole przeprowadzone w Starostwie Pszczyńskim

 

       
 
       
       
       
       
       
       
 
       
       
       
     

Budżetu

5.

Ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.

01-02.09

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Rozwoju Regionalnego

ROK 2006

1.

Stan sanitarny - Powiatowa Komisjia Lekarska.

17.02

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach.

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

23.03

Wojewoda Śląski

3.

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w ramach ZPORR dla projektu 'Przebudowy ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z chodnikiem i odwodnieniem - droga powiatowa'.

04-19.05

Wojewoda Śląski (BZFE)

4.

Realizacja umowy - 'Program wyrównywania różnic miedzy reginami'.

10.05

PFRON Oddział Śląski

5.

Ocena realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW - Termoizolacja przegród budowlanych w budynku I LO w Pszczynie.

28.07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ROK 2007

1.

Prawidłowość wykorzystana środków finansowych ZPORR-'Powiat pszczyński-powiatem turystycznym poprzez rozwój turystyki rowerowej  ścieżek dydaktycznych'.

18.01 - 12.02

Śląski Urząd Wojewódzki

2.

Stan sanitarny - Powiatowa Komisja Poborowa.

06.03

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach.

3.

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

12.03

Wojewoda Śląski

4.

Działalność Powatowej Komsj Lekarskiej.

14.03

Wojewódzka Komisja Lekarska

5.

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

26.03 - 06.04

Śląski Urząd Wojewódzki

6.

Prawdłowość naliczania, dokumentowania i wypłcania świadczeń z  ZUS.

21-28.05

o/ZUS Rybnik

7.

Wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez PEFRON.

29.05 - 22.06

PFRON Oddział Śląski

8.

Gospodarowanie nieruchmościami Skarbu Państwa.

30.05 - 01.06

Wojewoda Śląski

9.

Wykorzystanie środków ZPORR na realizację projektu 'Przebudowa ul. Golasowickiej w Pielgrzymowcach'.

13.06

Wojewoda Śląski

10.

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej.

21-22.06

Wojewoda Śląski

11.

Ocena przebiegu służby zastępczej.

18.07

WUP Katowice

12.

Wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12.10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

13.

Zadłużenie Powiatu Pszczyńskiego ze szczególną problematyką prefinansowania i współfiansowania profilu realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

07-13.11

Delegatura NIK w Katowicach

14.

Gospodarka nieruchomościami

12-30.11

Śląski Urząd Wojewódzki WINGIK

15.

Audyt bezp.  Systemu CEPiK

15.11

MSWiA

ROK 2008

1.

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu

13.03

Wojewoda Śląski

2.

Kontrola realizacji zadań: a) termomodenizacja budynku ZSE w Pszczynie; b) termomodernizacja ZSS w Pszczynie; c) kolektory słoneczne hali sportowej

21.04

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

3.

Kontrola wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

09.07 - 11.07

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

4.

Kontrola problemowa dotycząca spraw paszortowych objętych porozumeniem.

29.09

Śląski Urząd Wojewódzki

ROK 2009

1.

Archiwum Zakładowe

11.02

Achiwum Państwowe w Katowicach

2.

Realizacja zadań w zakresie przygotowań obronnych państwa

20.02

Wojewoda Śląski

3.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - przestrzegaie terminów

24.02-07.02

Śląski Urząd Wojewódzki - WINGIK

4.

Kontrola przygotwania i przeprowazenia kwalifikacji wojskowej

08.05

Wojewoda Śląski

5.

Wydział Architektury - zgodność postępowaniń administracyjnych z przepisami prawa budowlanego

18.05-22.05

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

6.

Prowadzenie spraw paszportowych

17.06

Śląski Urząd Wojewódzki

7.

Ocena prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane i Kpa

26.10-29.10

Wojewoda Śląski

8.

Realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej

29.10

Śląski Urząd Wojewódzki

ROK 2010

1.

Kontrola doraźna w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa za 2009 rok

12.01-05.03

Wojewoda Śląski

2.

Kontrola powiązań budżetu powiatu z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009

28.01-26.03

Delegatura NIK w Katowicach

3.

Kontrola trwałości projektu 'Przebudowa ulicy Golasowickiej-droga państwowa nr S2646. (14-679) w Pielgrzymowicach

23.03-24.03

Wojewoda Śląski

4.

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonywania zaleceń pokontrolnych - kwalifikacja wojskowa

28.04-30.04

 Wojewoda Śląski

5.

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej i problemowej z 2009 roku

06.07-16.07

Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

6.

Kontrola realizacji porozumienia na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2010 roku

18.10-22.10

 Marszałek Województwa Śląskiego

ROK 2011

1.

Kontrola problemowa

03.02.2011

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach

2.

Kontrola wydatkowania środków z WFOŚiGW Katowice

01.08.2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

3.

Kontrola wydatkowania środków RPO WSL na lata 2007 – 2011 dot. projektu ID 225:229

06.04-12.04.

Marszałek Województwa Śląskiego

4.

Sposób podejmowania decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę i sposób przyjmowania zgłoszeń.

23.05-25.05.

Śląski Urząd Wojewódzki

5.

Kontrola wydatkowania środków w ramach RPO WSL 2007 – 2013 pozyskanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu ID 206.

25.05-27.05.

Marszałek Województwa Śląskiego

6.

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w zakresie wojny i pokoju

17.08-13.10.

Delegatura NIK w Katowicach

7.

Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

21.10.2011

Wojewoda Śląski

ROK 2012

1.

Kontrola wydatkowania środków w ramach RPO WSL 2007 – 2013 pozyskanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu ID 481

08.02-10.02.

Marszałek Województwa Śląskiego

2.

Kontrola prawidłowości wydawania pozwoleń wodno-prawnych

14.03-16.03

Śląski Urząd Wojewódzki Wojewoda Śląski

3.

Wykorzystanie środków przyznanych w 2011 r. w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

26.03.2012

Śląski Urząd Wojewódzki Wojewoda Śląski

4.

Kontrola obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne

23.04.2012

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

5.

Kontrola wykonania środków finansowych dla projektu pn. Przebudowa i remont ul. Kraszewskiego, Korczaka w Golasowicach oraz Powstańców, Sikorskiego w Pielgrzymowicach, zrealizowanego w ramach NPPDL

11.07-17.07

Śląski Urząd Wojewódzki Wojewoda Śląski

6.

Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009-2010

04.10.2012-18.12.2012

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

7.

Planowanie obronne; przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych; przygotowanie elementów systemu kierowania i stałego dyżuru; organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej

25.10-26.10

Śląski Urząd Wojewódzki

8.

Realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie organizacji SWA i SWO, gospodarowanie sprzętem OC, Baza Szefa OC Arcus 2005

31.10.2012

Śląski Urząd Wojewódzki

ROK 2013

1.

Kontrola sprawdzająca ewidencję gruntów i budynków na terenie powiatu, Struktura organizacyna.

 8-25.01.2013

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

2.

Kontrola pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej.

 1.03.2013

 Wojskowa Komisja Lekarska

3.

Kontrola wykonywania zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

 25-26.04.2013

 Wojewoda Śląski

4.

Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych.

 26.09.2013

Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

5.

 Archiwum Zakładowe.

 29.10.2013

 Archiwum Państwowe w Katowicach

6.

 Gospodarka finansowa Powiatu Pszczyńskiego.

 6.11.-13.12.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7.

 Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy  - Prawo ochrony środowiska.

 21.11.2013-21.01.2014

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

8.

Kontrola prawidłowości realizacji projektuPOKL.09.05.00-24-289/12

 17-20.12.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

9.

 Kontrola Prawidłowości i rzetelności płatnika składek.

 20.12.2013-17.01.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku

ROK 2014

1.

Kontrola w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji, zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne oraz zezwoleń w krajowym transporcie drogowym

30.03.2014 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  w Katowicach

2.

Kontrola prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2-30.09.2014 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

3.

Kontrola z zakresu oceny prawidłowości i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

22-24.09.2014 r.

Wojewoda Śląski

Lp.

Temat kontroli

Data kontroli

Kontrolujący

ROK 2004

1.

Badanie zgodności działania powiatowej administracji geodezyjnej i kartograficznej z obowiązującymi przepisami prawa

11.02

Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

2.

Wykorzystanie środków finansowych przekazanych z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków powodzi w 2003r.

25-30.03

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Biuro ds. Usuwania Klęsk Żywiołowych

3.

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w roku 2003 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

15-19.04

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Zarządzania Kryzysowego

4.

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej w powiecie pszczyńskim w latach 2001-2003.

10-11.05

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Zarządzania Kryzysowego

5.

Badanie zgodności działania organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny oraz operat ewidencji gruntów i budynków z obowiązującymi przepisami prawa.

10-28.05

Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

6.

Wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

02.12

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ROK 2005

1.

Prawidłowość przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

18-23.03

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Prawny i Nadzoru

2.

Gospodarka Finansowa Powiatu Pszczyńskiego.

03.03-08.04

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

3.

Koszty funkcjonowania administracji samorządowej.

19.07-23.09

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

4.

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa w roku 2004 na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

01-16.09

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Finansów i Budżetu

5.

Ocena prawidłowości realizacji zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej I instancji.

01-02.09

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Rozwoju Regionalnego

ROK 2006

1.

Stan sanitarny - Powiatowa Komisjia Lekarska.

17.02

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Tychach.

2.

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

23.03

Wojewoda Śląski

3.

Prawidłowość wykorzystania środków finansowych w ramach ZPORR dla projektu 'Przebudowy ul. Głównej w Goczałkowicach-Zdroju wraz z chodnikiem i odwodnieniem - droga powiatowa'.

04-19.05

Wojewoda Śląski (BZFE)

4.

Realizacja umowy - 'Program wyrównywania różnic miedzy reginami'.

10.05

PFRON Oddział Śląski

5.

Ocena realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW - Termoizolacja przegród budowlanych w budynku I LO w Pszczynie.

28.07

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

ROK 2007

1.

Prawidłowość wykorzystana środków finansowych ZPORR-'Powiat pszczyński-powiatem turystycznym poprzez rozwój turystyki rowerowej  ścieżek dydaktycznych'.

18.01 - 12.02

Śląski Urząd Wojewódzki

2.

Stan sanitarny - Powiatowa Komisja Poborowa.

06.03

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach.

3.

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru.

12.03

Wojewoda Śląski

4.

Działalność Powatowej Komsj Lekarskiej.

14.03

Wojewódzka Komisja Lekarska

5.

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

26.03 - 06.04

Śląski Urząd Wojewódzki

6.

Prawdłowość naliczania, dokumentowania i wypłcania świadczeń z  ZUS.

21-28.05

o/ZUS Rybnik

7.

Wykorzystanie środków finansowych przekazanych przez PEFRON.

29.05 - 22.06

PFRON Oddział Śląski

8.

Gospodarowanie nieruchmościami Skarbu Państwa.

30.05 - 01.06

Wojewoda Śląski

9.

Wykorzystanie środków ZPORR na realizację projektu 'Przebudowa ul. Golasowickiej w Pielgrzymowcach'.

13.06

Wojewoda Śląski

10.

Ocena realizacji zadań obrony cywilnej.

21-22.06

Wojewoda Śląski

11.

Ocena przebiegu służby zastępczej.

18.07

WUP Katowice

12.

Wykorzystanie środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

12.10

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

13.

Zadłużenie Powiatu Pszczyńskiego ze szczególną problematyką prefinansowania i współfiansowania profilu realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej.

07-13.11

Delegatura NIK w Katowicach

14.

Gospodarka nieruchomościami

12-30.11

Śląski Urząd Wojewódzki WINGIK

15.

Audyt bezp.  Systemu CEPiK

15.11

MSWiA

ROK 2008

1.

Przygotowanie i przeprowadzenie poboru na terenie Powiatu

13.03

Wojewoda Śląski

2.

Kontrola realizacji zadań: a) termomodenizacja budynku ZSE w Pszczynie; b) termomodernizacja ZSS w Pszczynie; c) kolektory słoneczne hali sportowej

21.04

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

3.

Kontrola wykorzystania środków finansowych przyznanych z budżetu państwa  na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

09.07 - 11.07

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

4.

Kontrola problemowa dotycząca spraw paszortowych objętych porozumeniem.

29.09

Śląski Urząd Wojewódzki

ROK 2009

1.

Archiwum Zakładowe

11.02

Achiwum Państwowe w Katowicach

2.

Realizacja zadań w zakresie przygotowań obronnych państwa

20.02

Wojewoda Śląski

3.

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - przestrzegaie terminów

24.02-07.02

Śląski Urząd Wojewódzki - WINGIK

4.

Kontrola przygotwania i przeprowazenia kwalifikacji wojskowej

08.05

Wojewoda Śląski

5.

Wydział Architektury - zgodność postępowaniń administracyjnych z przepisami prawa budowlanego

18.05-22.05

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego

6.

Prowadzenie spraw paszportowych

17.06

Śląski Urząd Wojewódzki

7.

Ocena prawidłowości stosowania przepisów ustawy Prawo budowlane i Kpa

26.10-29.10

Wojewoda Śląski

8.

Realizacja szkoleń z zakresu obrony cywilnej

29.10

Śląski Urząd Wojewódzki

ROK 2010

1.

Kontrola doraźna w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa za 2009 rok

12.01-05.03

Wojewoda Śląski

2.

Kontrola powiązań budżetu powiatu z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2009

28.01-26.03

Delegatura NIK w Katowicach

3.

Kontrola trwałości projektu 'Przebudowa ulicy Golasowickiej-droga państwowa nr S2646. (14-679) w Pielgrzymowicach

23.03-24.03

Wojewoda Śląski

4.

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonywania zaleceń pokontrolnych - kwalifikacja wojskowa

28.04-30.04

 Wojewoda Śląski

5.

Kontrola sprawdzająca w zakresie wykonywania zaleceń pokontrolnych z kontroli doraźnej i problemowej z 2009 roku

06.07-16.07

Ślaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

6.

Kontrola realizacji porozumienia na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w 2010 roku

18.10-22.10

 Marszałek Województwa Śląskiego

ROK 2011

1.

Kontrola problemowa

03.02.2011

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
w Katowicach

2.

Kontrola wydatkowania środków z WFOŚiGW Katowice

01.08.2011

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

3.

Kontrola wydatkowania środków RPO WSL na lata 2007 – 2011 dot. projektu ID 225:229

06.04-12.04.

Marszałek Województwa Śląskiego

4.

Sposób podejmowania decyzji administracyjnych, pozwoleń na budowę i sposób przyjmowania zgłoszeń.

23.05-25.05.

Śląski Urząd Wojewódzki

5.

Kontrola wydatkowania środków w ramach RPO WSL 2007 – 2013 pozyskanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu ID 206.

25.05-27.05.

Marszałek Województwa Śląskiego

6.

Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w zakresie wojny i pokoju

17.08-13.10.

Delegatura NIK w Katowicach

7.

Zasady przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

21.10.2011

Wojewoda Śląski

ROK 2012

1.

Kontrola wydatkowania środków w ramach RPO WSL 2007 – 2013 pozyskanych w ramach umowy o dofinansowanie projektu ID 481

08.02-10.02.

Marszałek Województwa Śląskiego

2.

Kontrola prawidłowości wydawania pozwoleń wodno-prawnych

14.03-16.03

Śląski Urząd Wojewódzki Wojewoda Śląski

3.

Wykorzystanie środków przyznanych w 2011 r. w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na usuwanie skutków powodzi z maja i czerwca 2010 r.

26.03.2012

Śląski Urząd Wojewódzki Wojewoda Śląski

4.

Kontrola obejmująca ocenę prawidłowości działania jednostki kontrolowanej w zakresie wydawania licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne

23.04.2012

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

5.

Kontrola wykonania środków finansowych dla projektu pn. Przebudowa i remont ul. Kraszewskiego, Korczaka w Golasowicach oraz Powstańców, Sikorskiego w Pielgrzymowicach, zrealizowanego w ramach NPPDL

11.07-17.07

Śląski Urząd Wojewódzki Wojewoda Śląski

6.

Prawidłowość realizacji obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę do naliczania części oświatowej subwencji ogólnej w latach 2009-2010

04.10.2012-18.12.2012

Urząd Kontroli Skarbowej w Katowicach

7.

Planowanie obronne; przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie ćwiczeń obronnych; przygotowanie elementów systemu kierowania i stałego dyżuru; organizacja i prowadzenie Akcji Kurierskiej

25.10-26.10

Śląski Urząd Wojewódzki

8.

Realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie organizacji SWA i SWO, gospodarowanie sprzętem OC, Baza Szefa OC Arcus 2005

31.10.2012

Śląski Urząd Wojewódzki

ROK 2013

1.

Kontrola sprawdzająca ewidencję gruntów i budynków na terenie powiatu, Struktura organizacyna.

 8-25.01.2013

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

2.

Kontrola pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej.

 1.03.2013

 Wojskowa Komisja Lekarska

3.

Kontrola wykonywania zadań z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

 25-26.04.2013

 Wojewoda Śląski

4.

Kontrola realizacji zadań obrony cywilnej w zakresie budowli ochronnych i urządzeń specjalistycznych.

 26.09.2013

Wydział Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

5.

 Archiwum Zakładowe.

 29.10.2013

 Archiwum Państwowe w Katowicach

6.

 Gospodarka finansowa Powiatu Pszczyńskiego.

 6.11.-13.12.2013

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

7.

 Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy  - Prawo ochrony środowiska.

 21.11.2013-21.01.2014

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

8.

Kontrola prawidłowości realizacji projektuPOKL.09.05.00-24-289/12

 17-20.12.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

9.

 Kontrola Prawidłowości i rzetelności płatnika składek.

 20.12.2013-17.01.2014

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku

ROK 2014

1.

Kontrola w ramach nadzoru nad wydawaniem licencji, zaświadczeń na przewozy na potrzeby własne oraz zezwoleń w krajowym transporcie drogowym

30.03.2014 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego  w Katowicach

2.

Kontrola prawidłowości prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2-30.09.2014 r.

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Katowicach

3.

Kontrola z zakresu oceny prawidłowości i realizacji programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

22-24.09.2014 r.

Wojewoda Śląski

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2024-01-04 13:15:00 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-04 13:14:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2024-01-04 13:14:59 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2024-01-04 13:14:40 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2024-01-04 13:13:53 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2024-01-04 13:13:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2024-01-04 13:13:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2024-01-04 13:13:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-09-25 12:40:41 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-09-25 12:40:06 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2023-09-25 12:40:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-09-25 12:40:05 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2023-09-25 12:39:46 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2022-12-08 11:00:09 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2022-12-08 10:57:56 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2022-12-08 10:57:53 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-08 10:57:21 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2022-12-08 10:57:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-12-08 10:57:20 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-10-04 10:24:08 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2022-10-04 10:20:32 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2022-10-04 10:20:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2022-10-04 10:20:30 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2022-01-07 10:40:02 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2022-01-07 10:39:59 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-01-07 10:39:57 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2022-01-07 10:39:24 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2021-09-22 10:58:18 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-09-22 10:57:08 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-22 10:57:07 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-22 10:57:07 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-15 11:05:25 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-06-15 11:05:10 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-06-15 11:05:07 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-06-15 11:05:07 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-08 10:45:21 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2021-03-08 10:45:01 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-08 10:45:01 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-08 10:44:23 Anna Szpoczek

Usunięcie załącznika

2020-09-24 15:22:07 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-09-24 15:22:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-09-24 15:22:06 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-09-24 15:21:45 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-08-20 13:53:19 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2020-08-20 13:53:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-08-20 13:53:18 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2020-08-20 13:53:07 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2020-07-14 14:32:01 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-07-14 14:32:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-14 14:32:00 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-07-14 14:31:33 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2020-01-02 14:16:40 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2020-01-02 14:16:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:16:39 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2020-01-02 14:16:27 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2019-07-10 10:56:34 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-07-10 10:56:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-10 10:56:31 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-07-10 10:55:55 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2019-01-14 15:04:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2019-01-14 15:04:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-01-14 15:04:39 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2019-01-14 15:04:14 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2018-11-28 11:20:42 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-28 11:20:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-28 11:20:41 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-28 11:20:27 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-11-06 11:26:09 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-11-06 11:26:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-06 11:26:08 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-11-06 11:25:41 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-06-28 11:33:30 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-06-28 11:33:26 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-27 15:28:04 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2018-06-27 15:28:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-06-27 15:28:03 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2018-01-30 11:26:23 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2018-01-30 11:25:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2018-01-30 11:25:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2018-01-30 11:25:45 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-12 11:18:53 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-12 11:18:43 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2017-12-12 11:18:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-12 11:18:42 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2017-12-12 11:17:03 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2017-06-29 12:25:11 Barbara Leśnik

Edycja

2015-01-15 12:30:36 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:26:53 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:26:43 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:26:34 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:26:23 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 12:26:14 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-15 11:44:30 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2015-01-15 11:44:28 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-15 11:43:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-15 11:43:51 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2015-01-15 11:42:57 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 15:36:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 15:33:12 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 15:31:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 15:31:07 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 14:24:07 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 14:23:55 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 14:23:44 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 10:21:54 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2015-01-13 10:18:15 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-01-27 09:44:27 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-01-21 14:07:00 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2014-01-21 10:46:20 Katarzyna Mikołajec

Usunięcie załącznika

2014-01-21 10:45:41 Katarzyna Mikołajec

Zmiana nazwy załącznika

2014-01-21 10:45:38 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2014-01-21 10:45:38 Katarzyna Mikołajec

Dodanie załącznika

2013-01-11 11:59:10 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-01-11 11:57:02 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-24 09:48:28 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-24 09:44:49 Barbara Dłuciok

Edycja

2012-01-13 12:16:56 Barbara Dłuciok

Edycja

2011-01-24 10:33:07 Dorota Garus

Edycja

2011-01-24 10:32:37 Dorota Garus

Edycja

2011-01-24 10:31:47 Dorota Garus

Edycja

2011-01-24 10:30:09 Dorota Garus

Edycja

2011-01-24 10:29:25 Dorota Garus

Edycja

2011-01-24 10:27:52 Dorota Garus

Edycja

2011-01-24 10:20:28 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 12:38:28 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 12:37:04 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 12:34:41 Dorota Garus

Edycja

2010-03-03 12:00:17 Dorota Garus

Edycja

2009-02-26 10:47:01 Dorota Garus

Edycja

2009-02-25 10:40:10 Dorota Garus

Edycja

2009-02-25 10:18:03 Dorota Garus

Edycja

2009-02-25 09:51:01 Dorota Garus

Edycja

2009-02-25 09:41:44 Dorota Garus

Edycja

2009-02-24 15:16:17 Dorota Garus

Edycja

2009-02-24 15:08:32 Dorota Garus

Edycja

2008-06-02 14:47:01 Jan Mikołajec

Edycja

2008-06-02 14:40:13 Jan Mikołajec

Edycja

2007-06-26 10:06:46 Jan Mikołajec

Edycja

2006-12-20 08:56:26 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:34:47 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:34:06 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:33:14 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:28:04 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:26:05 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:12:29 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:11:55 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-25 08:11:13 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 22:46:26 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 22:08:40 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:57:05 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:55:21 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:54:26 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:45:57 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:42:23 Jan Mikołajec

Aktywacja

2005-11-24 11:42:19 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:31:11 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:23:12 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:19:12 Jan Mikołajec

Deaktywacja

2005-11-24 11:18:56 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-24 11:11:12 Jan Mikołajec

Edycja

2005-11-17 08:41:51 Jan Mikołajec

Edycja

2005-10-13 10:05:23 Jan Mikołajec

Edycja

2005-10-13 10:03:41 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

32196

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2005-10-13 10:03:41

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2005-10-13 10:03:41

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec