Koordynator dostępności

Koordynator dostępności odpowiada między innymi za wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie oraz monitorowanie zapewnienia przez ten urząd dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Ponadto koordynator sporządza plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym. Z koordynatorem można kontaktować się w wyżej wymienionych sprawach.

Dane kontaktowe do koordynatora:

Katarzyna Granda

e-mail: k.granda@powiat.pszczyna.pl

telefon: +32 449 23 98

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Starostwie Powiatowym

Klient w zakresie dostępności urzędu może:

 • poinformować o braku dostępności - taka forma zgłoszenia ma wyłącznie charakter informacyjny.
 • złożyć wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno- komunikacyjnej – może go złożyć osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy po wykazaniu interesu faktycznego, a więc wskazaniu realnej potrzeby skorzystania z usług urzędu
 • wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej – z żądaniem może wystąpić każdy
 • złożyć skargę na brak zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie 14 dni od dnia złożenia, to urząd niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami przypadkach braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie określonym we wniosku urząd proponuje rozwiązanie alternatywne.

Złożenie wniosku

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

ul. 3 maja 10, 43-200 Pszczyna

 • przynieść wniosek do Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej koordynatora ds. dostępności: k.granda@powiat.pszczyna.pl lub na adres poczty elektronicznej Powiatu Pszczyńskiego powiat@powiat.pszczyna.pl

Tryb odwoławczy

Gdy Powiat Pszczyński nie zapewnił wnioskodawcy dostępności:

 • w sposób i w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności,

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo,
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Termin realizacji

Bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w żądaniu o zapewnienie dostępności cyfrowej, nie jest możliwe w terminie 7 dni od dnia jego złożenia, to podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem o zapewnienie dostępności.

W przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności urząd musi zaproponować rozwiązanie alternatywne oraz dołączyć uzasadnienie.

Złożenie żądania

Wniosek z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej można:

 • wypełnić i wysłać na adres:

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

ul. 3 maja 10, 43-200 Pszczyna

 • przynieść wniosek do Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Pszczynie
 • wysłać drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej osoby wskazanej w deklaracji dostępności k.granda@powiat.pszczyna.pl lub na adres poczty elektronicznej Powiatu Pszczyńskiego powiat@powiat.pszczyna.pl

Tryb odwoławczy

Gdy Powiat Pszczyński nie zapewnił dostępności cyfrowej:

 • w sposób i w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania(podstawowe załatwienie sprawy) albo
 • w sposób i w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia żądania (w terminie wydłużonym) albo
 • z powodów określonych w zawiadomieniu o braku możliwości zapewnienia dostępności albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu.

klient ma prawo do złożenia skargi na brak dostępności.

Termin na wniesienie skargi to 30 dni – w pierwszym i w drugim przypadku liczony od upłynięcia terminów, natomiast w trzecim przypadku termin ten liczony jest od dnia otrzymania zawiadomienia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 roku dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2022-03-22 15:09:39 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2022-03-22 15:09:38 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-03-22 15:09:38 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2022-02-24 15:15:11 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 15:14:55 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 15:14:46 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 10:20:17 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 10:19:38 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 10:18:54 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 10:17:55 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 10:16:15 Anna Szpoczek

Edycja

2022-02-24 10:12:45 Anna Szpoczek

Edycja

2021-09-06 13:53:40 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-06 13:53:39 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-06 13:53:19 Anna Szpoczek

Zmiana nazwy załącznika

2021-09-06 13:53:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-06 13:53:18 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-09-06 13:50:43 Anna Szpoczek

Edycja

2021-09-06 13:50:13 Anna Szpoczek

Edycja

2021-09-06 13:49:53 Anna Szpoczek

Edycja

2021-09-06 13:49:26 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-26 09:15:39 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-26 09:15:39 Anna Szpoczek

Dodanie załącznika

2021-03-26 09:14:27 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-26 09:08:55 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-26 09:07:35 Anna Szpoczek

Edycja

2021-03-26 09:07:13 Anna Szpoczek

Utworzenie

Liczba odwiedzin

855

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2021-03-26 09:07:13

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2021-03-26 09:07:13

Osoba wprowadzająca informację

Anna Szpoczek