zakres załatwianych spraw

Do podstawowych zadań Wydziału Architektury i Budownictwa należą sprawy dotyczące:

A. w zakresie prawa budowlanego:

 • udzielania bądź odmawiania zgody na odstępstwa od przepisów techniczno - budowlanych,
 • nakładania obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia nadzoru autorskiego,
 • wydawania decyzji zezwalającej na budowę lub o zmianę pozwolenia na budowę,
 • przyjmowania zgłoszenia o zamiarze budowy oraz wykonywania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • zgłaszania sprzeciwu w sprawie budowy oraz wykonywania robót, o których mowa w art.30 ust.1, i nakładania w drodze decyzji obowiązku uzyskania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych,
 • przyjmowania zgłoszenia o rozbiórce obiektu budowlanego nie objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia i żądania dodatkowych danych,
 • nakładania obowiązku uzyskania pozwolenia na rozbiórkę,
 • wydawania postanowień o uzgodnieniu projektowanych rozwiązań obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych i terenach określonych w art. 83 ust.3 pkt 1 w zakresie określonym w art.33 ust.2 pkt 4a i b,
 • nakładania obowiązku usunięcia nieprawidłowości w projekcie budowlanym i zatwierdzania projektu budowlanego,
 • odmowy wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę,
 • określenia w razie potrzeby w decyzji o pozwoleniu na budowę: szczególnych warunków zabezpieczenia i prowadzenia robót budowlanych, nadzoru na budowie, uzyskania pozwolenia na użytkowanie,
 • uchylania decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • stwierdzania wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • prowadzenia rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę i przechowywania dokumentów objętych pozwoleniem na budowę,
 • przenoszenia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innej osoby,
 • zwalniania w drodze decyzji z obowiązku nałożonego art.42 ust.1 i 2 w stosunku do innych obiektów oprócz tych, dla których nie jest wymagane pozwolenie na budowę,
 • nakładania obowiązku stosowania przepisu art.43 do obiektów budowlanych wymagających zgłoszenia,
 • rejestrowanie dziennika budowy, montażu i rozbiórki,
 • wydawania decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub sąsiedniej nieruchomości,
 • udzielania pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego,
 • nadzoru i kontroli, prowadzeniu ujednoliconej ewidencji wydawanych decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą prawo budowlane,
 • przekazywania bezzwłocznie organom nadzoru budowlanego kopii decyzji, postanowień i zgłoszeń wynikających z przepisów prawa budowlanego oraz uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych,
 • współdziałania z organem nadzoru budowlanego oraz uczestniczenie w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych na wezwanie w/w organu,
 • przygotowania projektu poleceń inspektorowi nadzoru budowlanego podjęcia działań usunięcia stanu zagrożenia.


B. w zakresie pełnienia funkcji organu administracji architektoniczno - budowlanej:

 • wydawania zaświadczeń o podziale na lokale,
 • potwierdzania udziału infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
 • prowadzenia sprawozdawczości GUS. 

 
C. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 • opiniowania rozwiązań przyjętych w projekcie studium,
 • uwzględniania projektów planów miejscowych w zakresie odpowiednich zadań rządowych i samorządowych,
 • współpracy zgodnie ze swoją właściwością rzeczową i miejscową przy sporządzaniu odpowiedniego projektu studium albo projektu planu oraz udostępniania informacji,
 • gromadzenia kopii uchwalonych planów miejscowych i studium,
 • wydawania opinii o projekcie planu zagospodarowania przestrzennego województwa,
 • uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy w zakresie zadań samorządowych i rządowych,
 • prowadzenia analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do obszaru powiatu,

oraz inne sprawy wynikające z przepisów.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2021-12-17 09:34:18 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2020-05-14 19:50:43 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-14 19:50:23 Barbara Leśnik

Edycja

2020-05-14 19:49:43 Barbara Leśnik

Edycja

2006-01-16 14:28:59 Jan Mikołajec

Edycja

2005-06-01 13:22:28 Jan Mikołajec

Edycja

2005-06-01 13:19:32 Jan Mikołajec

Edycja

2005-06-01 13:18:34 Jan Mikołajec

Aktywacja

2005-06-01 13:18:28 Jan Mikołajec

Edycja

2004-03-22 15:18:20 Jan Mikołajec

Deaktywacja

2003-07-01 11:08:26 Jan Mikołajec

Edycja

2003-06-12 10:17:32 Jan Mikołajec

Edycja

2003-06-12 10:16:57 Jan Mikołajec

Edycja

2003-06-12 10:07:57 Jan Mikołajec

Edycja

2003-06-03 08:32:58 Jan Mikołajec

Aktywacja

Liczba odwiedzin

17369

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

Osoba wprowadzająca informację

Brak inforamcji