Zakres działania

 

Na podst. załącznika
do Uchwały Nr XXXIX/289/10
Rady Powiatu Pszczyńskiego
z dnia 13 stycznia 2010r.

Przedmiotem działalności Zarządu jest realizacja zadań określonych ustawą o drogach publicznych zarządcy drogi dla dróg powiatowych powiatu pszczyńskiego, a w szczególności:

1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich;
3. pełnienie funkcji inwestora;
4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z  drogą;
5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu;
6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
7. koordynacja robót w pasie drogowym;
8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
9a. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
10. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego;
11. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających;
12. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników;
13. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
14. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia;
15. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
16. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów;
17. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości;
18. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa;
19. budowa, przebudowa, remont i utrzymanie:
a) parkingów przeznaczonych dla postoju pojazdów wykonujących przewozy drogowe, wynikającego z konieczności przestrzegania przepisów o czasie prowadzenia pojazdów oraz przepisów o ograniczeniach i zakazach ruchu drogowego;
b) miejsc wykonywania kontroli ruchu i transportu drogowego, przeznaczonych w szczególności do ważenia pojazdów.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2016-03-22 09:13:18 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:10:20 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:09:43 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:09:21 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:08:56 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:08:13 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:06:14 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:05:32 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 09:03:31 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-22 08:10:00 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:17:34 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:17:22 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:17:04 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:16:19 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:16:09 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:10:36 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 12:10:23 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:56:21 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:56:04 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:53:21 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:51:25 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:50:48 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:50:21 Barbara Leśnik

Edycja

2016-03-21 11:49:40 Barbara Leśnik

Edycja

2003-07-01 13:03:50 Jan Mikołajec

Edycja

2003-07-01 12:59:49 Jan Mikołajec

Edycja

2003-07-01 10:23:44 Jan Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

5638

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2003-07-01 10:23:44

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2003-07-01 10:23:44

Osoba wprowadzająca informację

Jan Mikołajec