Udostępnienie informacji publicznej - wniosek

 

Zasady udostępniania informacji publicznej


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198. z późn. zm.) zwana dalej „ustawą”. Ustawodawca zobowiązał organy władzy państwowej do udostępniania każdej informacji o sprawach publicznych z wyłączeniem informacji określonych w ustawie. 

 

Udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze:

·       Ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie

·       Wywieszenia lub wyłożenia w miejscach ogólnie dostępnych

·       Dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej

·       Na wniosek zainteresowanego

Wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (www.bip.powiat.pszczyna.pl), jest bezpłatne.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana  w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Wniosek można złożyć na jeden z poniższych sposobów:

1.   przesłać drogą elektroniczną:

·       za pomocą elektronicznych platform usług administracji publicznej ePUPAP i SEKAP

(wniosek powinien być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą

ważnego kwalifikowanego certyfikatu)

·       przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail powiat@powiat.pszczyna.pl

2.   przesłać pocztą tradycyjną na adres Starostwa Powiatowego w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 43-200 Pszczyna.

3.   złożyć osobiście w Kancelarii – Punkcie Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Pszczynie w godzinach pracy Urzędu.

O formie odbioru odpowiedzi decyduje Wnioskodawca w formularzu wniosku (załącznik nr 1).

 

Termin udostępnienia

Informacja publiczna udostępniana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona w ww. terminie – Starostwo Powiatowe w Pszczynie poinformuje wnioskodawcę o przyczynie opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

 

Sposób udostępniana informacji publicznej

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem.

Jeżeli informacja nie może być udostępniona zgodnie z wnioskiem, podmiot powiadamia wnioskodawcę o braku możliwości i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie od powiadomienia, wnioskodawca nie złoży wniosku   o udostępnienie informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

 

Odmowa i tryb odwoławczy

Odmowa udzielenia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnieniu informacji następują w drodze decyzji.

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego.

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2020-02-14 11:26:22 Barbara Leśnik

Edycja

2019-11-19 14:50:47 Barbara Leśnik

Zmiana nazwy załącznika

2019-11-19 14:50:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-11-19 14:50:46 Barbara Leśnik

Dodanie załącznika

2019-11-19 14:50:14 Barbara Leśnik

Usunięcie załącznika

2013-03-04 10:53:34 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-04 10:53:33 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2013-03-04 10:53:33 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2013-03-04 10:50:51 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:41:59 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:41:39 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:41:01 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:40:37 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:40:06 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:39:24 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:37:24 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:36:03 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:33:03 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:31:19 Barbara Dłuciok

Utworzenie

Liczba odwiedzin

4025

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2013-03-04 10:31:19

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-03-04 10:31:19

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Dłuciok