Udostępnienie informacji publicznej w celu ich ponownego wykorzystania - wyjaśnienia

 

 Udostępnianie informacji publicznych w celu ich ponownego wykorzystywania – wyjaśnienia

        Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej i odbywa się na zasadach(art. 23b ust. 3)

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja publiczna:

·      udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie - www.bip.powiat.pszczyna.pl

·      przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

 

Podmioty ponownie wykorzystujące informację publiczną udostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie są zobowiązane do:

·      poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,

·      udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

·      informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej,

 

Powtórne wykorzystywanie informacji zawartych na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie (/www.bip.powiat.pszczyna.pl), jest bezpłatne.

 

Wyłączenie odpowiedzialności.

Starostwo Powiatowe w Pszczynie nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ich ochronę (dot. ochrony danych osobowych lub tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności), a także za informacje pozyskane w sposób inny niż  ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Pszczynie - www.bip.powiat.pszczyna.pl lub z pominięciem procedury wnioskowej.

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznych.

·      udostępnianie informacji publicznych w celu ponownego ich wykorzystywania następuj na wniosek w przypadkach, gdy:

·         informacja publiczna nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej  chyba że została udostępniona w inny sposób i zostały określone warunki jej ponownego wykorzystywania, albo

·         wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację publiczną na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone

·      w przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania

·      wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych podmiot zobowiązany może przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po zawiadomieniu wnioskodawcy w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku.

  

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:

·      wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie informacji publicznej może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe w Pszczynie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej lub o wysokości opłat

·      do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), z tym że:

·         przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi

·         skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

 

W zakresie nieobjętym powyższe wyjaśnienia zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystywania w sposób szczegółowy unormowane zostały w Rozdziale 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.).

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-03-11 13:15:57 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:56:56 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2013-03-04 10:56:56 Barbara Dłuciok

Dodanie załącznika

2013-03-04 10:56:56 Barbara Dłuciok

Zmiana nazwy załącznika

2013-03-04 10:52:04 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:49:23 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:48:29 Barbara Dłuciok

Edycja

2013-03-04 10:32:33 Barbara Dłuciok

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3416

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2013-03-04 10:32:33

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-03-04 10:32:33

Osoba wprowadzająca informację

Barbara Dłuciok