Obwieszczenie Starosty Pszczyńskiego z dnia 24 kwietnia 2013 r. o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

 

Nr AB–V.6744.1.2013

                                                                                     OBWIESZCZENIE

                                                                               Starosty Pszczyńskiego

                                                                               z dnia 24 kwietnia 2013r.

                                            o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

Na podstawie art. 11 f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 193, poz. 1194, tekst jednolity z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267 tekst jednolity), po rozpatrzeniu wniosku z dnia z dnia 30.01.2013 r. Zarządu Powiatu Pszczyńskiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Grzegorza Górkę, Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie z/s w Pszczynie przy ul. Sygietyńskiego nr 20

                                                                                       z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 24 kwietnia 2013r. została wydana decyzja Nr 1/13 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej p.n.: „Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 933 i 935 na małe rondo wraz z przebudową wlotu ul. Szymanowskiego do ul. Żorskiej w Pszczynie w zakresie przebudowy wlotu ul. Szymanowskiego”, zlokalizowanej na nieruchomościach, bądź ich częściach, oznaczonych w ewidencji gruntów następującymi numerami:

Gmina Pszczyna/ Obręb Pszczyna: 1162/26,

Gmina Pszczyna/ Obręb Stara Wieś: 1135/24 (1163/24, 1164/24), 1129/24 (1159/24, 1160/24), 1156/24, 1158/24.

(oznaczenia: przed nawiasem podano numer działki ulegającej podziałowi; w nawiasie numery działek po podziale).

 

Jednocześnie:

1)      nieruchomości, które staną się własnością Powiatu Pszczyńskiego z dniem, w którym   decyzja stanie się ostateczna:

1)      działka nr 1163/24 o pow. 0,0016 ha (powstała z działki nr 1135/24),

2)      działka nr 1159/24 o pow. 0,0065 ha (powstała z działki nr 1129/24),

3)      działka nr 1156/24 o pow. 0,0097 ha.

2)      działka nr 1158/24, znajdująca się poza liniami rozgraniczającymi pas drogowy, podlegać będzie ograniczeniu w korzystaniu ze względu na konieczność zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu tj. kabla teletechnicznego oraz energetycznego

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. Korfantego nr 6, pokój 11, numer telefonu 032 2112024,w następujących godzinach:

  • poniedziałek w godz. 730 – 1630,
  • wtorek – czwartek w godz. 730 – 1500,
  • piątek w godz. 730 – 1330.

 

                                                                                             Pouczenie:

 

Od decyzji służy odwołanie do Wojewody Śląskiego w Katowicach za pośrednictwem Starosty Pszczyńskiego w terminie 14 dni od daty jej publikacji.

 

 

Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2013-04-30 08:24:59 Renata Sosna

Edycja

2013-04-26 12:05:45 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-04-26 12:05:01 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-04-26 11:59:52 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-04-26 11:59:23 Katarzyna Mikołajec

Edycja

2013-04-26 11:56:45 Katarzyna Mikołajec

Utworzenie

Liczba odwiedzin

3622

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2013-04-26 11:56:45

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2013-04-26 11:56:45

Osoba wprowadzająca informację

Katarzyna Mikołajec