Rozpatrywanie petycji

 

Przedmiot petycji:

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Kto może złożyć petycję?

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej 'podmiotem wnoszącym petycję', do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.

Petycja może być złożona w interesie publicznym, podmiotu wnoszącego petycję, podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:

 • oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
 • oznaczenie adresata petycji,
 • wskazanie przedmiotu petycji.

Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.

Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.

Petycja musi być podpisana:

 • petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
 • petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

W jaki sposób można wnieść petycję?

Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Osobiście: Starostwo Powiatowe w Pszczynie Punkt Obsługi Klienta - parter ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna

Godziny przyjęć: Poniedziałek: 7.30-17.00 Wtorek: 7.30-15.30 Środa: 7.30-15.30 Czwartek: 7.30-15.30              Piątek: 7.30-14.00

Pocztą: Starostwo Powiatowe w Pszczynie, ul. 3 Maja 10 43-200 Pszczyna

Drogą elektroniczną:

e-mail: powiat@powiat.pszczyna.pl

adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/10888

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: SPPszczyna

Sposób rozpatrywania petycji:

 • petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia,
 • w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące,
 • podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi),
 • adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.

Uwagi:

 • petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia
 • podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji

Petycja wielokrotna

Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
2015-12-03 09:09:58 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 09:09:20 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 09:07:55 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 09:07:46 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 09:05:44 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 09:03:38 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 09:01:14 Barbara Leśnik

Edycja

2015-12-03 08:59:08 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 10:33:51 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-11-23 10:31:56 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-11-23 10:31:21 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-11-23 10:31:20 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 10:30:48 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-11-23 10:30:41 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 10:30:04 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 10:30:00 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-11-23 10:28:48 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 10:28:22 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 08:33:37 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 08:32:28 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 08:31:53 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 08:30:09 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 08:29:33 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-23 08:27:51 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-20 14:14:09 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-20 14:13:56 Barbara Leśnik

Edycja

2015-11-20 14:09:22 Tymoteusz Wallus

Edycja

2015-11-20 14:07:40 Tymoteusz Wallus

Utworzenie

Liczba odwiedzin

1946

Podmiot udostępniający informację

Powiat Pszczyński

Czas wytworzenia informacji

2015-11-20 14:07:40

Osoba wytwarzająca informację

Brak informacji

Czas publikacji

2015-11-20 14:07:40

Osoba wprowadzająca informację

Tymoteusz Wallus