index.php Logo BIP logo bipwww.bip.gov.pl
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Pszczyńskiego Czcionka: rozmiar domyślny Czcionka: rozmiar większy Czcionka: rozmiar największy Kontrast domyślny Kontrast biało-czarny
 
Tablica ogłoszeń -> Konkursy -> Ogłoszenie konkursu na stanowsiko Prezesa Zarządu Centrum Przedsiębiorczości S.A.

Zał. nr 2 do uchwały RN NR 14/V/11

z dnia 22.11.2011 r.

 

Rada Nadzorcza

Centrum Przedsiębiorczości SA

z siedzibą w Woli

ogłasza

 konkurs

na stanowisko

Prezesa  Zarządu Spółki

Pisemne oferty kandydatów będą przyjmowane w Centrum Przedsiębiorczości S.A. w Woli ul. Kopalniana 6 w terminie do dnia 5.01.2012 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1500 w sekretariacie spółki.

Wymagania :

  1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, prawnicze lub techniczne.
  2. Co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowiskach kierowniczych.
  3. Znajomość przepisów dotyczących spółek prawa handlowego.
  4. Znajomość przepisów prawa regulujących procesy inwestycyjne, ich finansowanie i zarządzanie nieruchomościami, prawa zamówień publicznych, ograniczeń w prowadzeniu działalności przez osoby pełniące funkcje publiczne.
  5. Znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.
  6. Korzystanie z pełni praw publicznych.
  7. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
  8. Niekaralność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.
  9. Niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska prezesa zarządu w komunalnych spółkach prawa handlowego.
  10. Doświadczenie w zarządzaniu lub nadzorze nad spółką prawa handlowego.

Oferta powinna zawierać:

  1. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie następujących dokumentów:
   1. dyplomu ukończenia studiów wyższych,
   2. świadectw pracy potwierdzających staż pracy,
   3. dowodu osobistego,
   4. innych dokumentów potwierdzających posiadane przez kandydata kwalifikacje zawodowe, opinie i referencje.
  2. List motywacyjny.
  3. Życiorys z fotografią.
  4. Koncepcję funkcjonowania spółki wraz ze skutkami finansowymi jej wdrożenia (max. 10 stron maszynopisu).
  5. Aktualne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed datą ogłoszenia.
  6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej i braku toczących się przeciwko kandydatowi postępowań karnych.
  7. Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.
  8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  9. Oświadczenie o nie podleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w spółkach prawa handlowego lub deklaracja rezygnacji z kolidujących zajęć w przypadku wyboru kandydata.
  10. Oświadczenie o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku
   z kandydowaniem na Prezesa Centrum Przedsiębiorczości S.A.
  11. Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Wyboru Prezesa Centrum Przedsiębiorczości S.A.
  12. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego na Prezesa Zarządu Centrum Przedsiębiorczości S.A.
  13. Wszystkie oświadczenia i przedkładane dokumenty winny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem przez kandydata.
  14. Informację o numerze telefonu, pod którym należy kontaktować się z kandydatem.

Zakres rozmowy kwalifikacyjnej:

1)    Wiedza o zakresie działania Spółki oraz sektorze, w którym działa Spółka.

2)    Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

3)    Znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych.

4)    Znajomość zagadnień dotyczących zamówień publicznych.

5)    Znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.

6)    Doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Prezesa Zarządu w spółce handlowej.

7)    Znajomość zasad ekonomii, planowania, analizy finansowej i rachunkowości zarządczej.

Szczegółowe warunki postępowania określone są w Regulaminie Wyboru Prezesa Zarządu Centrum Przedsiębiorczości S.A., dostępnym na stronie internetowej spółki (www.cpsa.com.pl)

Informacje dotyczące Centrum Przedsiębiorczości S.A. są dostępne w siedzibie spółki w godzinach pracy spółki.

Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu Centrum Przedsiębiorczości S.A. - NIE OTWIERAĆ przed terminem posiedzenia Rady Nadzorczej” w siedzibie spółki 43-225 Wola ul. Kopalniana 6 (decyduje data wpływu oferty do Sekretariatu).

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni listami poleconymi lub telefonicznie. Zastrzega się możliwość zakończenia postępowania konkursowego w każdym czasie bez podania przyczyn i bez wyłonienia kandydatów.

 Podmiot udostępniający informację Powiat Pszczyna
Osoba i czas wytworzenia informacji  Wersja do druku
Osoba i czas wprowadzenia informacji do BIP Barbara Dłuciok 2011-12-21 11:10  Statystyka odwiedzin
Osoba i czas ostatniej aktualizacji Barbara Dłuciok 2011-12-21 11:18  Historia zmian